Generalforsamling 2015

Skjern Udviklingsforum - generalforsamling 11. marts 2015

Referat fra generalforsamling onsdag den 11. marts 2015 i Skjern Kulturcenter. 

Deltagere: 

I generalforsamlingen deltog i alt 27 personer. 

Fra bestyrelsen incl. nye medlemmer deltog: Mette Madsen, Lilly Hedegaard, Bent Olsen, Ole Christiansen,  Knud Hauge, Thomas Jensen, Thomas Lynge, Keld Sandahl, Frede Haukrogh, Lars Foged, Margrethe Vad og Gunnar Jensen. 

Afbud fra Anita Hindbo. 

Punkt 1. Valg af dirigent.  

Viggo Nielsen blev valgt. 

Punkt 2. Valg af 2 stemmetællere. 

Thomas Lynge og Aksel Jakobsen blev valgt. 

Punkt 3. Bestyrelsens beretning. 

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. Punkt 4. Fremlæggelse af regnskab for Foreningen og Mobil scenen. 

Kassereren fremlagde de 2 reviderede regnskaber. Regnskaberne blev godkendt uden bemærkninger. Punkt 5. Fastsættelse af kontingent. 

Kontingent for 2015 godkendtes uændret fra 2014. Årskontingent for enkeltmedlemmer 100 kr.,  husstandsmedlemmer 150 kr. og virksomhedskontingent 950 kr. 

Punkt. 6. Indkomne forslag. 

Ingen forslag modtaget. 

Punkt 7. Valg af formand. På valg er Mette Madsen. 

Mette Madsen blev genvalgt som formand for 2 år. 

Punkt 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Bent Olsen, Thomas Jensen og Knud Hauge. Bent Olsen blev genvalgt for 2 år. 

Lars Foged og Margrethe Vad blev nyvalgt for 2 år.

Punkt 9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år. Uffe Mikkelsen ønsker at udtræde af bestyrelsen. Ole Christiansen blev valgt for 1 år. 

Punkt 10. Valg af 2 suppleanter. På valg er Ole Christiansen og Gunnar Jensen. 

Frede Haukrogh og Gunnar Jensen blev valgt. 

Punkt 11. Valg af revisorer. På valg er Charlotte Bæk og Per Fjord. 

Charlotte Bæk og Per Fjord blev genvalgt. 

Punkt 12. Eventuelt. 

Der blev stillet spørgsmål til skraldespande og hundeposer. Formanden redegjorde for aftalerne omkring  pasning af de opsatte ”hundestationer”. 

Andet: 

Formanden takkede for bestyrelsens store indsats i årets løb. Også en tak til Thomas Jensen, som har  passet hjemmesiden og fortsat vil gøre det.  

Formanden takkede Viggo Nielsen for hans orientering om status for opførelse af ”Innovest” samt planerne  for det store projekt.  

Første møde i den nye bestyrelse er fastsat til 8. april 2015, kl. 19.00 i Skjern Kulturcenter. Gunnar Jensen 

Referent.