Generalforsamling 2017

Referat af generalforsamling i Skjern UdviklingsForum onsdag den 8. februar 2017 i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter


32 personer deltog.

Fra bestyrelsen deltog: Mette Madsen, Bent Olsen, Lilly Hedegaard, Ole Christiansen, Lars Foged, Margrethe Vad og Frede Haukrogh.

 1. Valg af dirigent

  Astrid Albæk valgt.


 2. Valg af 2 stemmetællere

  Povl Borre Andersen og Poul Pedersen valgt.


 3. Bestyrelsens beretning

  Formanden, Mette Madsen, fremlagde bestyrelsens beretning, suppleret af næstformanden, Bent Olsen, fsa. Den Grønne Korridor.

  Formanden omtalte bl.a.:
  - Den Grønne Korridor: den omfattende borgerinddragelse, igangsætningen af arbejdet og forventet indvielse aug/sept
  - affaldsindsamlingen med stor deltagelse – gentages 2. april 2017
  - etableringen af et korps af velkomstambassadører, som modtages godt af tilflytterne
  - det fælles initiativ mellem kommunens 5 centerbyer om elektroniske info-tavler – arbejdet ligger pt. stille
  - at varmeværket på Kongevej og vandværket på Grønningen er besøgt og beset, men UdviklingsForum har ikke set mulighed for at anvende bygningerne
  - indvielse af den sidste, malede tunnel ved Stark/Hydra Grene
  - St. Hans-festen på campingpladsen med god deltagelse og godt forløb trods svingende vejr
  - Naturens Dag-arrangement i Den Grønne Korridor (vandværket på Grønningen)
  - igangsætningen af forundersøgelse til det spændende FLOW-projekt
  - at mobilscenen kører godt og bruges
  - at foreningen igen har foretaget diverse vedligeholdelse og deltaget i en række sammenhænge
  Mette udtrykte en stor tak til medlemmer, firmasponsorer, frivillige, bestyrelsen og ikke mindst Ringkøbing-Skjern Kommune og begrundede sit ønske om at fratræde som formand.


Næstformanden redegjorde for arbejdet med Den Grønne Korridor og berørte bl.a.:
- det omfattende, forberedende arbejde med borgerinddragelse og afklarende møder og undersøgelser forud for igangsætningen
- arbejdet med udarbejdelse af udbud og tidsplan
- problematikken med de to underjordiske tanke på Grønningen og ved Fjernvarmen (drøftelser pågår)
- at Den Grønne Korridor med tak har modtaget midler fra Velux-Fonden (til vandlegeplads) og SG’s Ungdomsfond (til tarzanbane ved Kirkeskolen)
- at der har været et godt samarbejde med Hee Entreprise samt kommunen
- at den nye bro i Byengen, Grenes Bro, forventes indviet i løbet af foråret

Beretningen godkendt uden bemærkninger.

 

 1. Fremlæggelse af regnskabet

Kassereren uddelte og kommenterede regnskaberne for foreningen og mobilscenen. 

Resultatet for foreningen er et overskud på 29.088 kr., aktiver på 149.795 kr. og en egenkapital på 98.723 kr.
Resultatet for mobilscenen er et overskud på 13.777 kr., aktiver på 39.862 kr. og en egenkapital på 39.195 kr.

Godkendt uden bemærkninger.

 

 1. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2017: 100 kr. for enkeltmedlemmer, 150 kr. for husstande og 950 kr. for virksomheder.

Vedtaget uden bemærkninger.

 

 1. Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne §7 (ændring fremhævet): 

 • 7

Bestyrelsen

Alle borgere i Skjern området har mulighed for at få indflydelse på og i Udviklingsforummet ved at deltage aktiv i møder og arbejdsgrupper.

Skjern Udviklingsforum ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer.

Alle valg gælder for 2 år.

Formanden vælges direkte på generalforsamlingen

6 medlemmer vælges på generalforsamlingen.

3 medlemmer afgår hvert år, første gang efter lodtrækning.

Der vælges 2 suppleanter

Genvalg kan finde sted.

1 medlem udpeges af Skjern Handelsforening for 2 år.

1 medlem udpeges af Erhvervsrådet for 2 år.
Bestyrelsen kan supplere sig med medlemmer med observatørstatus og uden stemmeret.

Hvis et medlem afgår, indtræder suppleanten i samme valgperiode som det afgående bestyrelsesmedlem.

Hvis formanden fratræder bestyrelsen i valgperioden, indtræder næstformanden indtil næste generalforsamling.

Bestyrelsen holder møde efter behov, min. 4 x årlig.  


Ændringsforslaget vedtaget uden bemærkninger.

 1. Valg af formand

Mette Madsen på valg – modtager ikke genvalg.
Forslag: Lars Foged – valgt.

 1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

På valg: Bent Olsen, Lars Foged og Margrethe Vad.
Bent Olsen og Margrethe Vad genvalgt.
I stedet for Lars Foged forslag om Niels Erik Kjærgaard – valgt.

 

 1. Valg af 2 suppleanter

  På valg var Frede Haukrogh og Gunnar Jensen.
  Frede Haukrogh genvalgt. Gunnar Jensen modtager ikke valg. Preben Hørsted foreslået og valgt.


 2. Valg af revisorer

På valg var Charlotte Bæk og Per Fjord. Begge genvalgt.

 

 1. Evt.

Bent Olsen rettede en stor tak til Mette Madsen for hendes store indsats med at lægge grundstenen til og varetage formandsposten effektivt og samvittighedsfuldt i foreningen helt fra starten og overrakte en gave.
Senere rettede Lars Foged en tak til Mette og lovede at passe godt på hendes ”barn”. Også tak til Gunnar Jensen for hans arbejde i bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen holdt byrådsmedlem Jakob Agerbo et oplæg om udviklingsmuligheder i Skjern.Referent: Frede Haukrogh