Generalforsamling 2019

Formandsberetning

Referat

 

Endnu et år med masser af spændende opgaver og resultater. Bestyrelsen sætter en ære i at holde gang i de skibe, som vi har sat i søen. Hvert bestyrelsesmedlem har en eller flere hovedopgaver ved siden af det fælles. Det hele lykkes dog ikke mindst takket været de mange gode mennesker i byen, som bakker arbejdet op på alle planer. Uden jer gik det slet ikke.

 

1. Året 2018 har stået i GENTÆNK SKJERNS tegn. Den 17. marts mødte godt 100 borgere op i Innovest og kastede sig flittigt ind i idestormen. Sommeren over har 9 aktive gruppe bearbejdet ideerne til fremlæggelse på stor markedsplads i Kulturcentret den 15. september. Omkring årsskiftet er de ni projektgrupper tanket op med nye og gamle støtter og masser af energi, og styregruppen er udvidet. Peter Glargaard har som ekstern part i styregruppen været en kæmpe trækkraft. De foreløbige resultater og organiseringen er fremlagt for byrådet, der bakker op og tilbyder samarbejde. 

2019 bliver året for mange nye tiltag. Der er gang i vinterbadene ved havnen, Mette Christensens Cityband fungerer. Gnagsbænke på vej, Pop-up aktiviteter – vil fremdeles være at finde nu og her. Køreture med kørestole, fællesspisning osv. osv. Kik i pressen og på Facebook.

Alle interesserede borgere er stadig velkomne i vores arbejdsgrupper. Kontakt bestyrelsen.

Jeg henviser til separat årsberetning om Gentænk Skjern fra Niels Erik Kjærgaard, udsendt pr. mail på Conventus den 7. februar til alle medlemmer.

 

2. Skjern Ren By: Dejligt at folk bakker op og finkæmmer byen for affald. Vi afleverer byen ren hver sommer og passer på den – skraldespande er stillet op i Den Grønne Korridor og tømning deles med kommunen.

I 2019 samles vi den 31. marts KL 10-12 bag Vestjysk bank og ”maler byen ren”. Frede Haukrogh er tovholder.

 

3. Grundlovsmødet Skjern-Tarm: Meget velbesøgt og i 2018 i Tarm. Provst emeritus Jens Simonsen holdt tale, og der var ballet, musik og sang. En festlig dag og Årets Vandbærer blev Keld Sandahl, der sammen med en lystig flok fra Skjern transporterede Frederik den 7.’s vand til Tarm Bybæk

I 2019 falder grundlovsdag sandelig også den 5. juni – en onsdag - og vi har et fornemt program på plads til afholdelse foran og på scenen i Anlægget i Skjern. Der vil ikke mangle lødighed endsige tovtrækning og anden underholdning, og Karina Winkler samler trådene fra medvirkende foreninger på tværs af åen

 

4. Skt. Hans Festen løb af stablen som vanligt på Skjern Campingplads. Årets taler var Trine Ørskov og der var som vanligt fin opbakning. Tak til Campingpladsen og Børge for det fine samarbejde. Trines tale finder du under Grundlovsdagen på hjemmesiden.

I 2019 bliver det helt samme gode koncept. Grundlovs-talerens navn er hemmeligt. Alle er velkomne. Margrethe Vad er tovholder her.

 

5. Den Grønne Korridor: Nu kører det bare. Det sidste er pyntet op, borde og bænke på plads, men vigtigst af alt: Det lykkes stadig at få opbakning til driften. Vi kan være vores korridor bekendt. Tak til alle hjælpere. Nordea Fondens bestyrelse var dybt imponerede. Og de frivillige i alle byrum har et godt socialt sammenhold. En væsentlig gevinst.

I 2019 hedder det vedligehold og pasning og nydelse i korridorens mange områder

Bent Olsen er fremdeles formand for Driftsudvalget for Den Grønne Korridor.

 

6. Naturens Dag ved Søren Fredriksen samlede endnu en gang folk, denne gang 30-40 mennesker, som blev cyklet og vandret rundt i korridoren i to omgange. Folk fra Videbæk og Sdr. Vium havde endda fundet frem. Herning Kommunes Tekniske udvalg var senere på inspirationstur.

 

7. Formidlingen i Den Grønne Korridor er nu kronet med mange informative opslagstavler, snart osse vejviserpile og alt skriftligt kan findes på vores hjemmeside under de enkelte byrum. Vi glæder os over rigtig mange ønsker fra grupper fra nær og fjern, som vil vises rundt. Vi opgraderer guidningen til næste år.

Her i 2019 arbejder vi allerede med at udgive en folder inklusive kort for Den Grønne Korridor. Frede Haukrogh sidder for bordenden.

 

8. Egon Søgaards Bro indviedes den 23. september med taler og dertil sang fra 130 Kirkeskolebørn. Egon Søgaards familie mødte talrigt frem. Vi er stolte af broen, tegnet af Bo Christensen og grafik ved Anna-Marie Bay Møller.

I 2019 arbejdes der kraftig på en bro ved Vandhaverne mellem Grønningen og Fredensgade.

 

9. Årets gang har bevist, at de mange frivillige ved vores fester og events og ikke mindst i Den Grønne Korridors 5 byrumsbander og ved tunnellerne stadig bakker op om Udviklingsforums arbejdet. Stor tak for denne indsats. Uden medlemmerne og deres flid kom vi ikke langt.

 

10. Vandhaverne i Skjern – vores næste store tiltag - er ved at være færdigprojekteret. Vi mangler de sidste økonomiske midler og i forbindelse med ansøgt landzonetilladelse er der afholdt borgermøde, hvorefter projektet blev justeret ud fra kommentarer. Tak til KE Christensen for overblik på alle måder.

Ved årsskiftet er er er meddelt landzonetilladelse. Projektering og de sidste fondsansøgninger pågår i skrivende stund. Byggeriet kan starte, når alle formalia er i hus. Bærende bliver dels de tre haverum, dels en opgraderet planteplan for området udarbejdet sammen med Ringkøbing-Skjern kommune.

 

11. Vores hjemmeside www.skjernudviklingsforum.dk skal have en speciel note. Her kan du finde ALT om foreningens virke, og vi prøver på bedste vis at opgradere med friske billeder og beretninger fra alle udvalg i foreningen. Facebook kommer man ikke udenom, hvis man vil markedsføre og meddele sig hurtigt, og mange aktiviteter fra Udviklingsforum og fra Gentænk fistrer rundt i æteren.

Flere fra bestyrelsen mestrer Facebook-kunsten. Karoline Reenberg trods alt nok hurtigstJ. 

Preben Hørsted er suveræn webmaster og hjemmesideredaktør.

 

12. Skjern-Tarm samarbejdet bliver et tema for det kommende år. Vore byer har fælles historie og mange års samarbejde i foreninger om kunst og diverse opgaver. Som noget helt håndgribeligt arbejder vi nu sammen om Skjern-Tarm Bypark strækkende mellem byerne sig fra Lundenæs Bro i øst til Grødepladsen Ved tarm Bybæk i vest. Naturen i ådalen er vores fælles rigdom og den kan opleves pr. gåben eller cykel i større udstrækning end nu.

Vi tænker i spændende stier og har bred opbakning om projektet. Med stor hjælp fra Niels Peter Jensen her og i alle opgaver har vi stedse det store overblik og opdateret kortmateriale.

 

13. Uden økonomisk overblik var vi ilde stedt. Foreningen har en sund økonomi dels beroende på kontingenter, dels sponsorater. Tak til alle, der bakker op.

Ole Christensen er vor økonomimand ved siden af så meget andet og med Ole ved roret kan vi prioritere vore indsatser.

 

14. Det er en sand fornøjelse at være formand i en sådan forening, hvor alle trækker på samme hammel, og hvor vi sammen skaber resultater, som løfter byen og samværet. Det har været en glæde, at vi med Gentænk Skjern har fået en stor ny gruppe af aktive folk med i den sjove og dejlige og nyttige proces, det er ........at udvikle og fastholde Skjern, som ”et godt sted at arbejde, bo, leve, uddanne sig og besøge”, som vi så smukt har skrevet i vedtægterne. Stor tak!

 

Vel mødt på bestyrelsens vegne

Lars Foged

 

Referat af generalforsamling i Skjern UdviklingsForum
tirsdag den 26. februar 2019 i AktivitetsCenter Skjern


65-70 personer deltog inkl. bestyrelsen.

Inden selve generalforsamlingen gav Bo Christensen en orientering om Projekt Slagteriet, efterfulgt af en rundvisning i komplekset.

 1. Valg af dirigent

  Gunnar Jensen valgt. Konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og oplæste dagsordenen.


 2. Valg af 2 stemmetællere

  Vagn Madsen og Benny Madsen valgt.


 3. Bestyrelsens beretning

  Formanden, Lars Foged, henviste til den udsendte, skriftlige beretning og berørte en række emner, suppleret af flere bestyrelsesmedlemmer:
  - Den Grønne Korridor, færdiggørelse og formidling
  - Egon Søgaards Bro indviet
  - Projekt Vandhaverne, projektudkast og fondsansøgninger undervejs
  - Affaldsindsamlingen 31. marts
  - Grundlovsmødet i samarbejde med Tarm 5. juni
  - Sankt Hans-festen på campingpladsen 23. juni
  - Mobilscenen
  - IT-pilotprojekt, hjemmeside og Facebook
  - Skjern-Tarm-samarbejdet, spec. omkring et kommende stisystem
  - Gentænk Skjern, spec. kataloget med de 365 ideer til Fremtidens Skjern og den nedsatte styregruppe
  - centerbysamarbejdet

  Afslutningsvis takkede Lars for den brede opbakning til Skjern Udviklingsforum og fremhævede formålet med foreningen: At udvikle og brande Skjern som et godt sted at arbejde, bo, leve uddanne sig og besøge.

  Der blev rejst et spørgsmål om naboholdningerne til Vandhave-projekt. Lars oplyste, at der var blevet indgivet en enkelt klage over projekt, og at sagen går sin gang.

  Beretningen blev godkendt.

 

 1. Fremlæggelse af regnskabet

Kassereren, Ole Christiansen, uddelte og kommenterede regnskaberne for foreningen og mobilscenen.

Resultatet for foreningen er et overskud på 64.298 kr., aktiver på 237.901 kr. og en egenkapital på 195.515 kr.
Resultatet for mobilscenen er et overskud på 11.278 kr., aktiver på 51.461 kr. og en egenkapital på 51.461 kr.

Foreningen har pt. knap 600 medlemmer (husstande talt som 2 medlemmer)

Regnskabet godkendt uden bemærkninger.

 1. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser for 2020: 100 kr. for enkeltmedlemmer, 200 kr. for husstande, 300 kr. for foreninger og 950 kr. for virksomheder.

Vedtaget uden bemærkninger.

 1. Indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

 1. Valg af formand

Lars Foged på valg og genvalgt med akklamation.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg: Bent Olsen, Margrethe Vad og Niels Erik Kjærgaard.
Alle valgt med akklamation.

 1. Valg af 2 suppleanter

  Niels Peter Jensen og Karoline Reenberg valgt med akklamation.

 2. Valg af revisorer og revisorsuppleant

Charlotte Bæk og Per Fjord genvalgt.
Lilly Hedegaard genvalgt som revisorsuppleant.

Der blev fremsat forslag om, at foreningen skal arrangere en foredragsrække om bl.a. bolig, livsstil, ældreliv, økologi mv.
Opmærksomheden blev henledt på den nye Ren By-kampagne, som giver mulighed for at få kontant belønning for indsatsen.
Det blev forslået, at Skjern Udviklingsforum bringes i forslag som årets forening.
Der blev udtrykt tak for foreningens arbejde.

Bestyrelsen tilkendegav, at man ville drøfte de fremsatte bemærkninger og forslag.

Lars takkede dirigenten for ledelsen af generalforsamling, deltagerne for det store fremmøde og bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år.

I forlængelse af generalforsamlingen holdt bestyrelsen konstituerende møde:

Formand: Lars Foged
Næstformand: Bent Olsen
Kasserer: Ole Christiansen
Sekretær: Frede Haukrogh_________________________________________________________________
                                   Dirigent: Gunnar Jensen

Referent: Frede Haukrogh