Generalforsamling 2016

Referat af generalforsamling i Skjern Udviklingsforum

Mandag den 29. februar 2016


30 personer deltog.

Fra bestyrelsen deltog: Mette Madsen, Bent Olsen, Lilly Hedegaard, Ole Christiansen, Lars Foged, Margrethe Vad, Keld Sandahl, Peter Anthonisen og Frede Haukrogh.

 1. Valg af dirigent

Astrid Albæk valgt. Konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt varslet.

 

 1. Valg af 2 stemmetællere

Kirsten Ostersen og Willy Pedersen valgt.

 

 1. Bestyrelsens beretning

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, suppleret af næstformanden fsa. Den Grønne Korridor.
Beretningen godkendt uden bemærkninger.

 

 1. Fremlæggelse af regnskabet

Kassereren uddelte og kommenterede regnskaberne for foreningen og mobilscenen. Godkendt uden bemærkninger.

 

 1. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2016: 100 kr. for enkeltmedlemmer, 150 kr. for husstande og 950 kr. for virksomheder. Vedtaget uden bemærkninger.

 

 1. Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne §6 stk. 2 til: ”Den årlige generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.”
Ændringsforslaget vedtaget enstemmigt.

 

 1. Valg af formand

Udgår, da valg af formand kun foretages i ulige år.

 

 1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

På valg var Lilly Hedegaard, Ole Christiansen og Thomas Lynge. Alle genvalgt.

 

 1. Valg af 2 suppleanter

På valg var Frede Haukrogh og Gunnar Jensen. Begge genvalgt.

 

 1. Valg af revisorer

På valg var Charlotte Bæk og Per Fjord. Begge genvalgt.

 

 1. Evt.

Følgende emner blev fremført:
- Dårlig belysning ved fodgængerovergangen ved Shell, Østergade. Samme problem ved skolerne på Klostervej og Aanumvej. Kommunen kontaktes.
- Mulighed for udnyttelse af remisen. Det blev oplyst, at Banedanmark har sat den i udbud. Hvis dette ikke resulterer i afhændelse, er der lokal interesse for erhvervelse – hvis der kan findes et egnet formål.
- Behovet for et medborgerhus i byen, bl.a. til brug for foreninger og klubber. Slagterigrunden, æggepakkeriet og vandværket på Engtoften blev nævnt. Formanden oplyste, at Udviklingsforum er indbudt til at bese fjernvarmeværket på Kongevej. Såfremt bygningen skønnes egnet og kan udnyttes til formålet, vil det ske efter afholdelse af borgermøde og etablering af selvejende institution, da Skjern Udviklingsforum pt ikke magter at påtage sig opgaven.
- På fjernvarmeværkets skorsten på Kongevej er monteret mobilantenner – evt. indtægtskilde?
- Etablering af plads for autocampere, evt. i tilknytning til campingpladsen.

Referent: Frede Haukrogh