Vedtægter

 

Vedtægter Skjern Udviklingsforum                                 

1. Navn

Foreningens navn er Skjern Udviklingsforum.
Foreningen er grundlagt i 2011.
Foreningen er hjemmehørende i Ringkøbing-Skjern Kommune.

2. Formål

Skjern Udviklingsforum har til formål:

 • at medvirke til at udvikle og brande Skjern-området som et godt sted at arbejde, bo, leve, uddanne sig og besøge 
 • at understøtte samarbejdet mellem borgere, foreningsliv, erhvervsliv, Skjern Udviklingsforum og de offentlige institutioner i Skjern-området 
 • at være en udviklende, koordinerende, formidlende og helhedsorienteret medspiller i Skjern 
 • at være dialogpartner mellem kommunen og områdets borgere, hvor dette er relevant 
 • at indgå i relevante netværk, herunder i samarbejdet mellem centerbyernes lokalråd indbyrdes og med Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Skjern Udviklingsforum er upolitisk. 
                                               

3. Medlemmer

 • Alle borgere, foreninger, virksomheder, institutioner og organisationer, som kan tilslutte sig foreningens formål, kan blive medlem. 
 • Foreningens medlemmer betaler kontingent. Dog kan sponsorater af en højere værdi end firmamedlemskontingentet gælde som medlemskab. 
 • Foreninger kan efter anmodning fritages for kontingent mod at yde bidrag til Skjern Udviklingsforums arbejde på anden vis. 
 • Der føres en medlemsfortegnelse.  

4. Opgaver

 • Skjern Udviklingsforum organiseres således, at bestyrelsen varetager de overordnede administrative, planlægningsmæssige og strategiske funktioner. 
 • Arbejdet med konkrete opgaver varetages af projektgrupper, der nedsættes og sammensættes af bestyrelsen og opløses, når opgaven er løst. Grupperne refererer til bestyrelsen. 
 • Alle borgere kan deltage i arbejdsgrupper og offentlige møder i Skjern Udviklingsforums regi. 
 • Skjern Udviklingsforum kan understøtte initiativer fra andre lokale grupperinger eller fra søsterforeninger i kommunen efter en konkret vurdering. 
 • Skjern Udviklingsforum kan tage initiativ til afholdelse af borgermøder.
   

5. Finansiering

 • Der opkræves medlemskontingent, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen. 
 • Derudover finansieres Skjern Udviklingsforums aktiviteter ved andre indtægtsgivende aktiviteter samt ved sponsorater, fondsmidler, kommunale tilskud og andre eksterne midler. 
 • Skjern Udviklingsforums bestyrelse administrerer udviklingsmidler fra Ringkøbing-Skjern Kommunes Centerbypulje.  

6. Generalforsamling

 • Generalforsamlingen er Skjern Udviklingsforums øverste myndighed. 
 • Den årlige generalforsamling afholdes i første kvartal. 
 • Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel i det lokale ugeblad samt ved udsendelse til medlemmerne. 
 • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen. 
 • Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 del af medlemmerne skriftligt anmoder herom, med angivelse af de punkter, der ønskes behandlet. 
 • Medlemmer af Skjern Udviklingsforum er valgbare til bestyrelsen. 
 • Medlemmer af Skjern Udviklingsforum har stemmeret. Husstande har 2 stemmer ved fremmøde, virksomheder og foreninger har hver 1 stemme. 
 • På generalforsamlingen føres protokol, som lægges på foreningens hjemmeside. 
 • Ordinær generalforsamling skal have følgende dagsorden: 
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskabet
 5. Fastsættelse af kontingent for kommende år og orientering om budget for indeværende år
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af 2 suppleanter
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 10. Evt

7. Bestyrelsen

 • Skjern Udviklingsforum ledes af en bestyrelse på 10-12 medlemmer 
 • De 8 ordinære medlemmer vælges for 2 år på generalforsamlingen, således at 4 medlemmer afgår hvert år. 
 • Der vælges hvert år 2 suppleanter og 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. 
 • Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer kan finde sted. 
 • 1 medlem udpeges af Skjern Handelsforening for 2 år. 
 • 1 medlem udpeges af Skjern-Tarm Håndværker- og Industriforening for 2 år. 
 • Bestyrelsen kan supplere sig selv med op til 2 medlemmer. Udpegning/genudpegning af selvsupplerede bestyrelsesmedlemmer finder sted ved den årlige konstituering.
 • Bestyrelsen kan supplere sig med personer med observatørstatus uden stemmeret. 
 • Bestyrelsen kan invitere personer til at deltage ved behandling af specifikke sager ved bestyrelsesmøder. 
 • Hvis et medlem valgt på generalforsamlingen afgår, indtræder suppleanten i samme valgperiode som det afgående bestyrelsesmedlem. 
 • Hvis formanden fratræder bestyrelsen i valgperioden, indtræder næstformanden indtil næste generalforsamling.  

8. Konstituering og forretningsorden

 • Bestyrelsen vælger hvert år formand, næstformand, kasserer og sekretær. 
 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 50 % af medlemmer af bestyrelsen er til stede, dog kræves tilstedeværelse af formanden og ved dennes forfald af næstformanden. 
 • Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 • Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret. 
 • Bestyrelsen holder møde efter behov, min. 4 gange årligt. 
 • Bestyrelsen kan fastsætte sin forretningsorden. 
 • Bestyrelsen fører beslutningsprotokol, som arkiveres på foreningens elektroniske platform.

9. Regnskabsår

 • Regnskabsåret følger kalenderåret. 
 • Regnskabet skal revideres, før det fremlægges på generalforsamlingen.
   

10. Tegning

 • Skjern Udviklingsforum tegnes af formanden - og i dennes fravær af næstformanden -  samt et bestyrelsesmedlem. 
 • Køb og salg af fast ejendom samt optagelse af lån kræver en generalforsamlingsbeslutning. 
 • Skjern Udviklingsforum hæfter alene med sin formue.  

11. Ændring af vedtægter

 • Ændring af vedtægterne eller opløsning af foreningen skal vedtages på foreningens generalforsamling og kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer er til stede, samt at 2/3 af disse stemmer for ændringen. 
 • Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, skal bestyrelsen, såfremt 2/3 af de fremmødte har stemt for forslaget, indkalde til ekstraordinær generalforsamling med et varsel på minimum fem uger og maksimalt syv uger. 
 • Ændringer kan på den ekstraordinære generalforsamling vedtages med et flertal på 2/3 af de tilstedeværende medlemmer. 
 • Vedtægtsændringen træder i kraft straks efter generalforsamlingen, hvor den er vedtaget.

12. Opløsning

 • Opløsning af Skjern Udviklingsforum kan alene ske på en generalforsamling, jfr. § 11. 
 • Ved opløsning af Skjern Udviklingsforum overgår evt. midler til beslægtede formål efter den opløsende generalforsamlings afgørelse.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 3. marts 2022 og ekstraordinær generalforsamling den 25. april 2022 - se underskrevet referat for denne generalforsamling.

 

Dirigent: ___________________________________________________________________
                          dato                                       Elmo Flaskager