Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen, som omhandler året 2020, skulle have været afholdt senest i marts 2021, men pga. coronarestriktioner, blev generalforsamlingen først afholdt onsdag den 6. oktober 2021.

Generalforsamling for året 2021 afholdes 3. marts 2022.

Generalforsamlingen startede med en fremvisning af Innovests nyeste tilbygning, der rummer projektet Industri 4,0, som er et samarbejde mellem virksomheder i Ringkøbing-Skjern Kommune, kommunen og Århus Universitet.

Årsberetning/årsstatus

Referat

Vandhaverne.

Det har næppe undgået nogens opmærksomhed, at Vandhaverne endelig har kunnet fejres på behørig vis med folkefest og fødselsdag. Tilbage i projektet står at få etableret den nye vandforsyning fra Niels Peter Jensens boring. Vi har den glæde, at hele anlægget viser sig velegnet også til større fester, hvor godt 400 mennesker på en gang kan være tilskuere. En i hast etableret lyskunst i Vandhaverne var en stor oplevelse. Mere af slagsen følger i februar næste år. Vandhaverne som en af byens mange perler besøges af børn, unge og ældre. Det er blevet et skatte ”sted”. Tak til alle, der har gjort det mulig. Niels Peter Jensen og K.E Kristensen vil kunne uddybe  

Den Grønne Korridor.

De fem byrum er til daglig glæde for hele byen. Et fortrinligt samarbejde mellem kommunens folk og byrumsbanderne giver den standard af vedligehold, som I ser. Alle gør hvad, der er muligt indenfor rammerne. De mange stier har fået et flot løft med ny grusbelægning. Hvis man har forslag ti nye tiltag i korridoren eller ønsker at være med i Byrumsbanderne kan Bent Olsen eller Lars Foged kontaktes. Se mailadresser på hele bestyrelsen på hjemmesiden  Der er rift om brochurerne om den grønne Korridor, som Frede Haukrogh har stået for. Mange udefra kommende besøgende og dertil mange guidede ture forestået af medlemmer af bestyrelsen. Mest af alt dog den daglige glæde for byens borgere. Broerne pryder og måske flere på vej. Bent Olsen vil uddybe om Korridoren

Skjern By.

Også i byen er der frivillige, som tager sig af at forskønne byen. Dette under Handelsforeningens vinger. Vi har et godt samarbejde med handelsforeningen, og vi er sammen gået helhjertet ind den nye Helhedsplan. Byens mange pladser og smøger trænger til en ny og sammenhængende plan, og vi håber, at der sammen med kommunen igennem helhedsplanen kan findes en ny sammenhæng, som bygger videre på den store grønne byfornyelse far 90’erne. Vi har en unik grøn og beplantet by – højstammede træer, som mange misunder os. Har tanker om at trække den kvalitet ud til indfaldsvejene.

Infrastruktur.

Stier og veje får ligeledes et eftersyn i forbindelse med Helhedsplanen. En øst- vest akse gennem Korridoren er god for bløde trafikanter, og når og hvis en ny skolestruktur etableres – måtte den snart blive besluttet -  skal sikre skoleveje tænkes ind. Vi har gode basale forhold. En opgradering af Tunnellen til Amager er i spil. Også i relation til Remisen, et projekt vi venter os meget af.

Gentænk Skjern.

Kører for fulde gardiner. Der en 10-15 grupper i sving og det ene og det andet større eller mindre projekt ser dagens lys. Remisen kører nu solo. Åbadet på samme vej. Turismegruppen har allieret sig med Tarmfolk og dækker fornuftighedsvis hele egnen med den slagkraft det giver. ”Tættere på” fra Brandinggruppen er blevet et kendt slagord. Det Grønne Skjern-gruppen barsler med forslag til forskønnelse af indfaldsveje og Ringvejen, og kunstgruppen arbejder seriøst  med Skjerns 11 ”passager”, der ligesom Skjerns skønne Broer og Skjerns tunneler binder byen sammen. Man tænker også i en ”Verdensmålsrelateret gavlkunst. Og vi kunne blive ved . Niels Erik Kjærgaard vil supplere på generalforsamlingen.

Formidling.

Det stod ikke skrevet i foreningens dåbspapirer, at formidling af alle tænkelige arter ville komme til at fylde så meget. Det har vist sig, at skiltning, plancher, beskrivelser, QR koder, brochurer, film, guidede ture, radio, velkomst til byen, kunst m.m. tager meget af bestyrelsens og medlemmerne tid. Og alt med glæde. Netop formidling og dialog fremmer identitetsfølelsen i blandt os alle. Hvem er vi som Skjernborgere, og hvorfor er vi her?  Frede Haukrogh med den gode pen og Preben Hørsted med den gode hjemmeside kan berette og vores mand ved filmindustrien Ole Christiansen har nyt at berette from back stage!

Helhedsplan for Skjern og Tarm og Det Fælles Visionære.

Den 21. september blev processen med en helhedsplan for vores sydlige del af kommunen skudt i gang. 150 fremmødte fik lejlighed til at sætte spotlys på udfordringer og glæder ved at bo her og løfte i flok på hver side af Skjern Å og over åen. De to byer har stort set samme udfordringer og potentialer. Vi kan sammenlægge vores kræfter og nurse vores egne børn og vores fælles børn. Kultur, natur, handel, pendling, sportsfaciliteter m.m.a. kender ikke til bygrænser. På mødet blev det hurtigt tydeligt at de to byers respektive centrum og den fælles naturs oplevelsespotentiale vil blive fokusområder. Meget mere vil dukke op, og alle kan bidrage i de værksteder, som kører i begge byer de første dage af oktober, i Skjern Jens Fjords tidligere butik og HUSK  ved at gå på helhedsplanens hjemmeside:  helhedsplanskjerntarm.rksk.dk  og registrere sin gode ide eller forslag. Lars Foged kan supplere.

Skjern, Tarm, de øvrige centerbyer og vore to byer opland.

Skjern Udviklingsforum og Tarm Udviklingsforum har fået et stærkt og faktuelt samarbejde om stier, mobilscene og udvikling. Vi samarbejder meget tillidsfuldt med de andre byer i kommunen samt landdistriktsrådet. Skjern og Tarm står skulder ved skulder og arbejder også sammen ind i den fælles natur mellem byerne. NaturNationalpark blev det ikke til. Simpelthen for vådt til konceptet et. Godt vi har den skønne natur og nu kan forholde os til fremtiden. De to formænd sidder med hinandens søsterforening. Grundlovsmøderne går på skift mellem vore byer. Margrethe Vad kan evt. supplere om sidstnævnte.

Frivillige.

Vores Udviklingsforum var intet, hvis ikke mængder af gode folk bakker op og kaster sig ud i arbejdet, hvad enten, der skal fejes, skovles, fotograferes, serveres kaffe, tages hånd om, luges, skrives, males, udregnes, buskryddes, lyttes, transporteres, forhandles, festes eller opleves sammen. Vi kunne blive ved. Vi fik ved Vandhavefødselsdagen i Skjern en stor anerkendelse fra de lokale og landsdækkende fonde for vore stærke relationer og den solide opbakning fra frivillige og ordholdenhed på aftaler. Det er OGSÅ alt sammen foreningens styrke. Så stor tak fra bestyrelsen

Sponsorer.

Nogle yder praktisk  bistand, andre ”forer” Udviklingsforums  økonomi, så vi kan lave de mange aktiviteter, vi formår. Stor tak til samtlige sponsorer. Vi møder aldrig en lukket dør. Der løftes i flok. Kommunen løfter med.

Bestyrelsen.

I bestyrelsens beretning kan bestyrelsen jo ikke takke sig selv. Det kan formanden til gengæld. Det er en fantastisk arbejdsom, kreativ og ordholdende bestyrelse. Vi bakker hinanden op og har det tilligemed sjovt sammen. Betænkeligt højt aldersgennemsnit, men unge af sind. Rekruttering til fremtidens bestyrelsesarbejde burde være let. Der er store og små opgaver, og sammen kan vi løse dem.

Gamle dyder.

Intet år uden årets fester, det være sig Jul, Nytårsparade i byrumsbanderne, Påske, Grundlovsfest og Skt. Hans. Foreningen vil gerne lave fester. Det binder os sammen. – OG.....................

Ingen generalforsamling uden smørrebrød, øl og vand. Det skal fejres, at Coronaen har sluppet sit tag i vores samfund, og at vi atter kan være sammen. Vi overstår på bedste vis generalforsamlingen   og herefter snak over maden.

Vel mødt alle sammen, …….. på bestyrelsens vegne…….

Lars Foged