Generalforsamling 2018 referat

Referat af generalforsamling i Skjern UdviklingsForum
onsdag den 21. februar 2018 i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter


37 personer deltog inkl. bestyrelsen.

 

Som optakt til generalforsamlingen holdt Lars Foged og Frede Haukrogh et oplæg om hovedtræk af Skjerns udviklingshistorie.

 1. Valg af dirigent

  Gunnar Jensen valgt. Konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 2. Valg af 2 stemmetællere

  Povl Borre Andersen og Elmo Flaskager valgt.

 3. Bestyrelsens beretning

  Formanden, Lars Foged, aflagde bestyrelsens beretning.
  Han henviste til den udsendte, skriftlige beretning og omtalte desuden følgende:
  - et godt, travlt foreningsår
  - tak til alle, som har støttet og arbejdet for foreningen
  - Skjern UdviklingsForum dannet for at styrke lokalsamfundet bredt og alsidigt, både mindre, konkrete tiltag og større projekter, løfter forhåndenliggende muligheder og behov, normalt lagt ud til projektgrupper
  - plan om Grundlovsfest i samarbejde med partiorganisationerne
  - Den Grønne Korridor
  - Gentænk Skjern
  - Vandtanksprojektet
  - Nationalparken
  - Centerbysamarbejdet
  - Skjerns Porte
  - foreningens nye hjemmeside
  - fundraising og sponsering fylder mere
  - rejste spørgsmålet om foreningens rolle og legitimitet ift. byens udvikling. Foreningen vil forholde sig til det konkrete spørgsmål, generelt opfatte sig som katalysator, være analytisk snarere end komme med anbefalinger, og vurdere fra gang til gang, om man vil afgive høringssvar
  - foreningens arbejdsfelter og -måder har udviklet sig meget siden starten
  - Skjern har mange værdier og muligheder for udvikling – og Skjern UdviklingsForum indgår gerne

  Beretningen godkendt uden bemærkninger.

 

 1. Fremlæggelse af regnskabet

Kassereren uddelte og kommenterede regnskaberne for foreningen og mobilscenen.

Resultatet for foreningen er et overskud på 32.494 kr., aktiver på 160.691 kr. og en egenkapital på 131.217 kr.
Resultatet for mobilscenen er et overskud på 1.069 kr., aktiver på 40.264 kr. og en egenkapital på 40.264 kr.

Godkendt uden bemærkninger.

 

 1. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog flg.  kontingentsatser for 2019: 100 kr. for enkeltmedlemmer, 200 kr. for husstande, 300 kr. for foreninger og 950 kr. for virksomheder.

Vedtaget uden bemærkninger.

 

 1. Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslog en række ændringer af vedtægterne. Disse har være udsendt til medlemmerne, blev uddelt på generalforsamlingen og blev forelagt og begrundet af formanden.
Der blev fremsat ændringsforslag til §6, pkt. 7, således at den ændrede ordlyder bliver: ”Medlemmer af Skjern UdviklingsForum har stemmeret. Husstande har 2 stemmer ved fremmøde, virksomheder og foreninger har hver 1 stemme.”

Forslaget til ændrede vedtægter blev vedtaget uden indsigelser og med den ovenfor omtalte tilføjelse.

 1. Valg af formand

Udgår i år, da Lars Foged blev valgt for 2 år i 2017.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg: Ole Christiansen, Thomas Lynge og Lilly Hedegaard.
Lilly og Thomas modtog ikke genvalg.
Som følge af de vedtagne vedtægtsændringer skulle der vælges 4 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen forslog Ole Christiansen, Karina Winkler, Preben Hørsted og Frede Haukrogh.
Disse blev valgt uden andre forslag.

 1. Valg af 2 suppleanter

  Bestyrelsen foreslog Niels Peter Jensen og Karoline Reenberg.
  Disse blev valgt uden modkandidater.
 2. Valg af revisorer og revisorsuppleant

På valg var Charlotte Bæk og Per Fjord. Begge genvalgt.
Lilly Hedegaard valgt som revisorsuppleant.

Der blev rejst spørgsmålet, om foreningen kan søge §18-midler. Det undersøges.
Det blev foreslået, at der arrangeres guidede ture i Den Grønne Korridor. Bent Olsen nævnte app’en og gav tilsagn om, at man vil overveje tanken.
Det blev foreslået, at foreningen (og medlemmerne) intensiverer arbejdet med at skaffe flere medlemmer. Formanden oplyste, at man agtede at være mere synlig, fx i forbindelse med Open By Night.
Formanden rettede en varm tak til Lilly for varetagelse af kassererposten gennem flere år.
Arbejdet med informationsplancherne blev omtalt.

Efter generalforsamlingen orienterede Niels Erik Kærgaard om projekt Gentænk Skjern, som startes op med Kick Off-arrangement for alle interesserede lørdag den 17. marts. Projektet blev drøftet og vakte positiv interesse.

I forlængelse af generalforsamlingen holdt bestyrelsen konstituerende møde:

Formand: Lars Foged
Næstformand: Bent Olsen
Kasserer: Ole Christiansen
Sekretær: Frede Haukrogh

 

_________________________________________________________________
                                   Dirigent: Gunnar Jensen

Referent: Frede Haukrogh