Det grønne Skjern

Det arbejder vi med:

Som en hovedby i RKSK’s naturens rige, ønsker vi at gøre Skjern grønnere til gavn for borgere, gæster og naturen* i samarbejde med kommunen og andre interessenter i regi af Gentænk Skjern/Skjern udviklingsforum

Fokusområder:
 Ringvejen
 Fredsskoven
 Vild med vilje områder
 Erfaringsopsamling
 Inspirationsarrangement i efteråret 2021
 Opfange gode ideer

*Til gavn for naturen vil sige, at tiltag skal udmønte sig på en sådan måde, at det fremmer den vilde natur fx
mht. biodiversitet mm.

Gruppens medlemmer:

Kristian Jensen

Bent Olsen

Frede Haugkrogh

Elmo Flaskager

Lars Foged

Lene Jaedeke

Niels Peter Jensen

Jens Ladefoged.

 

November 2021

Projekt om Forskønnelse af Ringvejen og indfaldsveje til Skjern. 

Ideen er fostret i gruppen ”Det Grønne Skjern” i 2021 og beror på at Ringvejen og indfaldsvejene fremstår meget uensartet og af vekslende skønhedsværdi i sine forløb. Der er smukke passager med grønne områder og højstammede træer, sammen med lidt forsømte passager, vekslende med udsyn over hhv. Kirkeå-dalen og Skjernådalen ved den sydlige del. Vi vil værne om udsynet til disse smukke ådale, men gerne tilføre mere grøn signalværdi langs vejforløbene, lige som skiltningen kunne debatteres i en overordnet ramme.

En by sælger bl.a.  sig selv på sin velkomst, og her kan man fordel indlejre de grønne værdier, som Skjern og kommunen i ø. I forvejen sælger sig på. Vi har en særdeles smuk og grøn midtby med højstammede træer og busketter. Den del skal fastholdes og udbygges.

Gode elementer i Ringvejens forløb kan fremhæves og suppleres, hvor der skønnes behov, og man kan indbygge elementer af ”vild med Vilje” efter aftale med de enkelte lodsejere langs vejene, så plejede og ”vilde” områder netop med vilje veksler mellem hinanden. Vi har en forhåbning om at kunne gennemføre det samlede projekt i god dialog med lodsejerne, kommunen og Vejdirektoratet.

Som gruppe under Gentænk Skjern og med Udviklingsforum i ryggen med erfaringer fra bl.a. Den Grønne korridor, vil vi samle kræfterne om et forslag til en samlende plan for de nævnte veje. Projektet er skudt ind i Helhedsplan Skjern-Tarm som et forslag.

Med Ringvejsprojektet peger vi også på at forskønne og arbejde med indfaldsvejen fra syd, som binder byen sammen med Skjernådalens unikke og frie natur. Natur og kultur møder hinanden.”