Vedtægter

Vedtægter Skjern UdviklingsForum                                    

1. Navn. 

Foreningens navn er Skjern UdviklingsForum.

Foreningen er grundlagt i 2011.

Foreningen er hjemmehørende i Ringkøbing-Skjern Kommune.

2. Formål

Skjern UdviklingsForum har til formål:

 • at medvirke til at udvikle og brande Skjern-området som et godt sted at arbejde, bo, leve, uddanne sig og besøge
 • at understøtte samarbejdet mellem borgere, foreningsliv, erhvervsliv, Skjern UdviklingsForum og de offentlige institutioner i Skjern-området
 • at være en udviklende, koordinerende, formidlende og helhedsorienteret medspiller i Skjern
 • at være dialogpartner mellem kommunen og områdets borgere, hvor dette er relevant
 • at indgå i relevante netværk, herunder i samarbejdet mellem centerbyernes lokalråd indbyrdes og med Ringkøbing-Skjern Kommune.

Skjern UdviklingsForum er upolitisk.

3. Medlemmer

 • Alle borgere, foreninger, virksomheder, institutioner og organisationer i Skjern-området, som kan tilslutte sig foreningens formål, kan blive medlem.
 • Foreningens medlemmer betaler kontingent. Dog kan sponsorater af en højere værdi end firmamedlemskontingentet gælde som medlemskab.
 • Foreninger kan efter anmodning fritages for kontingent mod at yde bidrag til Skjern UdviklingsForums arbejde på anden vis.
 • Der føres en medlemsfortegnelse.

 4. Opgaver

 • Skjern UdviklingsForum organiseres således, at bestyrelsen varetager de overordnede administrative, planlægningsmæssige og strategiske funktioner.
 • Arbejdet med konkrete opgaver varetages af projektgrupper, der nedsættes og sammensættes af bestyrelsen og opløses, når opgaven er løst. Grupperne refererer til bestyrelsen.
 • Alle borgere kan deltage i arbejdsgrupper og offentlige møder i Skjern UdviklingsForums regi.
 • Skjern UdviklingsForum kan understøtte initiativer fra andre lokale grupperinger eller fra søsterforeninger i kommunen efter en konkret vurdering.
 • Skjern UdviklingsForum kan tage initiativ til afholdelse af borgermøder.

 5. Finansiering.

 • Der opkræves medlemskontingent, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen.
 • Derudover finansieres Skjern UdviklingsForums aktiviteter ved andre indtægtsgivende aktiviteter samt ved sponsorater, fondsmidler, kommunale tilskud og andre eksterne midler.
 • Skjern UdviklingsForums bestyrelse administrerer udviklingsmidler fra Ringkøbing-Skjern Kommunes Centerbypulje.

 6. Generalforsamling.

 • Generalforsamlingen er Skjern UdviklingsForums øverste myndighed.
 • Den årlige generalforsamling afholdes i første kvartal.
 • Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel i det lokale ugeblad.
 • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.
 • Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 del af medlemmerne skriftligt anmoder herom, med angivelse af de punkter, der ønskes behandlet.
 • Medlemmer af Skjern UdviklingsForum er valgbare til bestyrelsen.
 • Medlemmer af Skjern UdviklingsForum har stemmeret. Husstande har 2 stemmer ved fremmøde, virksomheder og foreninger har hver 1 stemme.
 • På generalforsamlingen føres protokol, som lægges på foreningens hjemmeside.
 • Ordinær generalforsamling skal have følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskabet
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af formand (hvert andet år)
 8. Valg af 3 hhv. 4 bestyrelsesmedlemmer hvert andet år
 9. Valg af 2 suppleanter
 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 11. Evt.

 7. Bestyrelsen

 • Skjern UdviklingsForum ledes af en bestyrelse på 10 medlemmer inklusive formanden.
 • Formanden vælges direkte på generalforsamlingen for 2 år.
 • De 7 ordinære medlemmer vælges for 2 år på generalforsamlingen, således at 3 hhv. 4 medlemmer afgår hvert år.
 • Der vælges hvert år 2 suppleanter og 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
 • Genvalg af formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer kan finde sted.
 • 1 medlem udpeges af Skjern Handelsforening for 2 år.
 • 1 medlem udpeges af Skjern-Tarm Håndværker- og Industriforening for 2 år.
 • Bestyrelsen kan supplere sig med medlemmer af foreningen med observatørstatus uden stemmeret.
 • Bestyrelsen kan invitere personer til at deltage ved behandling af specifikke sager ved bestyrelsesmøder.
 • Hvis et medlem afgår, indtræder suppleanten i samme valgperiode som det afgående bestyrelsesmedlem.
 • Hvis formanden fratræder bestyrelsen i valgperioden, indtræder næstformanden indtil næste generalforsamling.

 8. Konstituering og forretningsorden.

 • Bestyrelsen vælger hvert år næstformand, kasserer og sekretær.
 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 50 % af medlemmer af bestyrelsen er til stede, dog kræves tilstedeværelse af formanden og ved dennes forfald af næstformanden.
 • Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 • Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.
 • Bestyrelsen holder møde efter behov, min. 4 gange årligt.
 • Bestyrelsen kan fastsætte sin forretningsorden.
 • Bestyrelsen fører beslutningsprotokol, som arkiveres på foreningens elektroniske platform.
 • Skjern UdviklingsForums formand deltager i Ringkøbing-Skjern Kommunes Centerbysamarbejde, og ved dennes forfald møder et medlem af bestyrelsen.

9. Regnskabsår.

 • Regnskabsåret følger kalenderåret.
 • Regnskabet skal revideres, før det fremlægges på generalforsamlingen.

 10. Tegning.

 • Skjern UdviklingsForum tegnes af formanden - og i dennes fravær af næstformanden -  samt et bestyrelsesmedlem.
 • Køb og salg af fast ejendom samt optagelse af lån kræver en generalforsamlingsbeslutning.
 • Skjern UdviklingsForum hæfter alene med sin formue.

 11. Ændring af vedtægter.

 • Ændring af vedtægterne eller opløsning af foreningen skal vedtages på foreningens generalforsamling og kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer er tilstede, samt at 2/3 af disse stemmer for ændringen.
 • Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, skal bestyrelsen, såfremt 2/3 af de fremmødte har stemt for forslaget, indkalde til ekstraordinær generalforsamling med et varsel på minimum fem uger og maksimalt syv uger.
 • Ændringer kan på den ekstraordinære generalforsamling vedtages med et flertal på 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.
 • Vedtægtsændringen træder i kraft straks efter generalforsamlingen, hvor den er vedtaget.

 

12. Opløsning

 • Opløsning af Skjern UdviklingsForum kan alene ske på en generalforsamling, jfr. § 11.
 • Ved opløsning af Skjern UdviklingsForum overgår evt. midler til beslægtede formål efter den opløsende generalforsamlings afgørelse.
 • Således vedtaget på generalforsamlingen i Skjern den 21. februar 2018.

                                            


Dirigent

Gunnar Jensen.